You Can Trust In Me║Hotel Saint George ft Tiffany║Lyrics [HD Kara + Vietsub]

You Can Trust In Me║Hotel Saint George ft Tiffany║Lyrics [HD Kara + Vietsub]


I know It is hard to fall in love When you feel blue deep inside your heart I’m sure you got so much more to give Believe in me I can let it shine again Surrender baby please surrender I will be so tender if you trust in me Pretender I won’t be pretender Baby please surrender you can trust in me You know these are not only words I know it’s true look into my eyes I’m sure if you wanna feel the same Believe in me I will let it shine again Surrender baby please surrender I will be so tender if you trust in me Pretender I won’t be pretender Baby please surrender you can trust in me Surrender baby please surrender I will be so tender if you trust in me Pretender I won’t be pretender Baby please surrender you can trust in me You can trust in me

8 Replies to “You Can Trust In Me║Hotel Saint George ft Tiffany║Lyrics [HD Kara + Vietsub]”

  1. Pretender I won't be pretender
    Baby please surrender you can trust in me
    Iu một người đã khó rồi, tin tưởng nhau lại càng khó hơn! 

  2. mọi người có ai biết thông tìn gì về trung tâm anh ngữ lesh không? thấy bạn mình giới thiệu trung tâm đó dạy được lắm. mình cũng muốn đi học thử xem thế nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *